Integritetspolicy

Svenska Bildningsförbundet r.f. 

Dataskyddsbeskrivning för evenemang och verksamhet

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14. Denna dataskyddsbeskrivning gäller för verksamhet och evenemang som ordnas av Svenska Bildningsförbundet r.f.

1. Personuppgiftsansvarig 

Svenska Bildningsförbundet r.f. (nedan SBF)
FO-nummer: 0930069-1
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
E-post: info@bildningsforbundet.fi

2. Kontaktpersoner i ärenden som gäller SBF:s register

Kurser, utbildningar och seminarier:
Pia Gästrin, ansvarig för utbildning och evenemang
Tfn 040 508 6943, e-post pia.gastrin@bildningsforbundet.fi

Ledarskapsakademin:
Nora Ridgewell, verksamhetsledare
Tfn 040 450 6750, e-post: nora.ridgewell@akademin.fi

Liberal Praktik:
Matilda Grindgärds, projektledare
Tfn 040 582 2337, e-post: matilda.grindgards@bildningsforbundet.fi

Tankesmedjan Agenda:
Ted Urho, verksamhetsledare
Tfn 050 544 7730, e-post: ted.urho@agenda.fi

3. Avsikten med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att verkställa de praktiska arrangemangen i anslutning till SBF:s verksamhet och evenemang och för att samla in respons i anslutning till dem. Registret består av personuppgifter på dem som anmält sig, deltagit i och gett respons på evenemang som SBF ordnat eller ansökt till verksamheter som SBF ordnar.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

För verksamhet och evenemang samlas in de uppgifter som arrangören behöver för praktiska arrangemang och ansökningsprocesser.

Dessa är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, uppgiftsbenämning, organisation, specialdiet, hinderslöshet. För evenemang som t.ex. kryssningar samlar man också in deltagarnas födelsedatum och kön eftersom det krävs enligt lag om passagerarlista. Respons på evenemangen kan ges anonymt.

För ansökningsprocesser till SBF:s olika verksamheter kan också samlas in andra uppgifter utöver dessa. Samtycke för insamling av dessa uppgifter ges skilt i samband med ansökan.

5. Källa för personuppgifter

De som har anmält sig till, deltagit i och gett respons på evenemang eller annan verksamhet som ordnas av SBF.

6. Mottagare av personuppgifter

Sådana anställda vid SBF som har behörighet till Lyyti-programmet och själva evenemanget har tillgång till uppgifterna i registret. Vid behov kan tillgången till uppgifterna i registret begränsas.

Namn och organisation kan överlåtas till andra deltagare i evenemanget med ifrågavarande persons tillstånd. Personuppgifter kan överlåtas till organisationer eller andra eventuella arrangörer som svarar för evenemangets lokaler, servering eller transport.

Personuppgifter i anslutning till verksamhet och evenemang som ordnas i samband med projekt som SBF förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

I övrigt överlåts personuppgifter inte till parter utanför SBF.

Programleverantören Lyyti Oy och dess underleverantörer som tillhandahåller det elektroniska formuläret behandlar uppgifter endast på den personuppgiftsansvarigas begäran.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifterna överlåts inte utanför EU eller EEU eller till internationella organisationer. Dock om det är frågan om ett möte som ordnas av en internationell organisation eller ett besök till tredje länder så är det möjligt. I sådana fall frågas efter den registrerades samtycke till att personuppgifterna överlåts och den registrerade informeras om riskerna som hänför sig till eventuella brister i dataskyddsnivån.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna bevaras i ett år efter att evenemanget har ordnats. Ifall det finns behov att spara uppgifterna en längre tid ber man om samtycke till detta i samband med en specifik anmälan eller ansökan.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst annullera sin anmälan via bekräftelsen som kommit till e-posten. Den registrerade kan också ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter behandlas genom att sända ett fritt formulerat meddelande till pia.gastrin@bildningsforbundet.fi eller som post till Svenska Bildningsförbundet, Pb 432, 00101 Helsingfors.

Den registrerade har rätt att:

  • kontrollera vilka personuppgifter det finns om hen i registret
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina uppgifter avlägsnade ur registret
  • begränsa behandlingen av uppgifterna
  • flytta över uppgifter från ett system till ett annat.

Begäran ska sändas via e-post till pia.gastrin@bildningsforbundet.fi eller som vanlig post till Svenska Bildningsförbundet, Pb 432, 00101 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifterna i evenemangsregistret”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till kontaktpersonen för ärenden som gäller registret.

10. Profilering

Ingen profilering sker och inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.